Tilbake
Skriv ut

Moderne dans (Camilla Alice)

Kreativ moderne dans tar utgangspunkt i kroppens naturlege rørsle. Undervisninga vert lagt til rette slik at borna skal få utvikla og uttrykka seg sjølv gjennom dans og rørsle. Den moderne dansestilen kan skildrast som fri og dynamisk og gir elevane rom for å henta fram nye sider i seg sjølv. Elevane vil læra å utforska sitt eige danseriske uttrykk gjennom improvisasjon og undervisning i koreografi, samtidig som leiken viktig.  

Camilla Alice er 25 år. Ho er danselærar ved Voss kulturskule. Dette seier ho om seg sjølv: «Jeg er veldig glad i å bevege meg, uttrykke meg, prøve nye ting og å utfordre meg selv. Kreativitet, kunst og kultur er en stor del av min hverdag og jeg synes det er veldig kjekt å dele den gleden ilag med andre.»

Læreplanmål

Barna skal oppleva danseglede, meistringsglede, tryggleik og kreativitet. Barna skal også øva opp evne til å samarbeida  med andre barn i si gruppe. Barna skal respektera kvarandre sine danseriske uttrykk.

Barna skal oppleva auka kroppsbevisstheit og få forståing for ulike danseelement. Barna skal få høve til å vera publikum for kvarandre og kunna gje verbale tilbakemeldingar.

Barna skal kunna utforska høve til rørsle. Dei skal kunna anvenda danseelement kreativt i eigne dansar, åleine eller saman med andre. Barna skal også kunna skapa og gjenskapa dans og meistra å dansa for eit publikum, både i ein klassesituasjon for kvarandre, for foreldre, og på scena.

Danselærar tek omsyn til og legg til rette i størst mogeleg grad ut ifrå det enkelte barn sitt fysiske og psykiske utviklingsnivå. I gruppa vil det vera både barn som har gått på kreativt dansekurs tidlegare og heilt nye elevar. Alle barna vil allikevel kunna fylgja si eiga utvikling då innhald og undervisningsform tilrettelegg for individuell utvikling.

• meistrar grunnprinsipp relatert til eigen kropp og dansefaget sin eigenart

• har deltatt med enkle danseuttrykk på ein relevant visningsarena

• utforskar og skapar eigne små komposisjonar

• kjenner ulike nivå, retningar og relasjonar i rommet

• kjenner til og set ord på grunnleggjande rørsler, musikk og rytme

• set ord på eiga kroppsbevisstheit

• set ord på danseopplevingar

• samarbeider og deltek aktivt i eit sosialt felleskap

• opplever dansen sitt mangfald og dansen si glede

tek omsyn til og viser respekt for faget og medelevar

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Voss
  • Kunstnarar / grupper: Camilla Alice