Tilbake
Skriv ut

Konzata og tryllefiolinen

Konzata og tryllefiolinen er ei førestilling som er skriven av Olve Wendelbo (tekst) og Hans Olav Hjetland (musikk). Stykket har form som eit musikkeventyr der det vert veksla mellom forteljing og musikkframføring. Målet er å engasjera elevane til medverknad gjennom melodiar, rytmar, dans, bevegelsar og skodespel, og på denne måten integrera dei i konserten som uvurderlege medhjelparar og medmusikantar.

Framsyninga er todelt:

1) Førebuingar og innøvingar til konserten saman med elevane, ca. 30 min.
2) Sjølve konserten, ca. 40 min.
Mellom desse to delene treng me 15-20 min. riggetid. Det vil sei at me bereknar ca. 1 ½ time til forestillinga totalt.

Elevane til denne konserten er ikkje berre passive tilhøyrarar, men deltek aktivt på konserten i form av song, dans, tale, bevegelsar og speling på rytmeinstrument. Difor bør rommet vera fritt for både stolar og matter. Elevane sit på golvet. Me treng ikkje ein gymsal, men eit bra stort klasserom er fint.

Me har forventningar om at elevane øver inn ein enkel voggesong på førehand. Notar til denne vil dei få tilsendt.

Musikarar: Ingrid Langen Fjose (song/forteljar), Øystein Haga (fløyte), Stepan Frolov (fiolin) og Kato Flem (piano). Skulane må stilla piano til førestillingane.

Læreplanmål

Kompetansemål etter 2. årssteg, sjå Kunnskapsløftet:

Musisera
*Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:
- Bruka stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøgder
- Improvisera enkle stemmer og rytmer etter gehør
- Delta i leikar med eit variert repertoar av songar, rim, reglar, songleikar og dansar
- Delta i framføring med song, samspel og dans.
Komponera
- Mål for opplæringa er at eleven skal kunna
- Setja saman musikalske grunnelement som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiv til små    komposisjonar
- Utforska ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisera med lyd og rørsle
Lytta
*Mål for opplæringa er at eleven skal kunna
- Samtala om musikken sin klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo
- Gje uttrykk for opplevingar gjennom språk, dramatisering, dans og rørsle


Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Voss

Om kunstnar / utøvar / gruppe